NIEDZIELA 22.11.2020

To On

Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. (…) Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne».

Ez 34, 11n

 

On jest prawdziwym pasterzem. Ani mroki dziejów, ani gorszące postępowanie pasterzy, ani bezmyślność samych owiec nie stanowią dla Niego przeszkody. Jeśli nawet wszystko zawiedzie, On sam zatroszczy się o swoją owczarnię – Kościół.

 

 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.

1 Kor 15, 25

 

On jest królem. Po pokonaniu śmierci nie ma już mocy, która mogłaby się Mu przeciwstawić. Zarówno wpływy polityków rządzących światowymi mocarstwami, jak i rzekoma potęga mediów, czy nawet niepowstrzymana siła globalnych epidemii w ostatecznym rozrachunku będą musiały uznać Jego władzę nad losami świata.

 

 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.

Mt 25, 31n

 

On jest sprawiedliwym sędzią. Na Jego osąd nie będą miały wpływu ani koneksje i korupcja, ani zawistne oskarżenia przeciwników, ani wyroki doczesnych trybunałów, gdyż On jedyny zna głębię ludzkiego serca.

 

On jest Pasterzem. On jest Królem. On jest Sędzią.

 

On troszczy się z miłością.

On uczciwie sprawuje władzę.

On sądzi sprawiedliwie.