NIEDZIELA 30.05.2021

Prawo i sprawiedliwość oraz władza

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Ps 33, 4n

 

Według psalmisty miłość do Prawa nie jest bezrefleksyjnym zachwytem nad jego przepisami, lecz miłością do samego Boga, który dał przykazania. Zaś biblijna sprawiedliwość nie oznacza jedynie umiejętności wydawania słusznych wyroków, ale jest synonimem pobożności, wierności oraz prawego sposobu postępowania.

Jak słowo Boga wypowiedziane na początku dziejów powołało do istnienia świat, tak Prawo zawarte w dziesięciu słowach (Dekalog) chroni go przed unicestwieniem.

 

Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Mt 28, 18

 

Sam Chrystus władcą tego świata nazywał szatana. Jednakże po zmartwychwstaniu, zanim posłał swoich uczniów w ten świat, zapewnił ich, że władza należy właśnie do Niego.

Już na początku publicznej działalności Jezusa, jeden z ewangelistów zaobserwował zachwyt Jego słuchaczy, biorący się z faktu, iż uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Gdy między apostołami dochodziło do sporów o władzę, On przypominał im, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je. Chciał, żeby wśród Jego uczniów władza wyrażała się przez służbę. Sam dał tego przykład jeszcze przed swoją śmiercią poprzez gest umycia im nóg.

 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać.

Pwt 4, 39n